Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

השפעת מעורבות ההורים על הצלחת הילדים בבית ספר

מבוא

מעורבות ההורים היא התערבות והשקעה של ההורים בחיי הילדים בבית הספר. השפעת ההורים על הילדים במהלך שנות הלימודים שלהם היא נושא מרכזי בחקר החינוך. מחקרים רבים הוכיחו כי מעורבות פעילה וברורה של ההורים בחיי הילדים בבית הספר תרמה לשיפור מוחשי בביצועים האקדמיים והחברתיים של הילדים. במאמר זה, נבחן את השפעת מעורבות ההורים על הצלחת הילדים בבית הספר ונתרגם את המחקרים הקיימים לדוגמאות מעשיות ומקרים אמיתיים.

הורים מעורבים = ילדים מצליחים
הורים מעורבים = ילדים מצליחים

השפעת מעורבות ההורים על הצלחת הילדים בבית הספר

אחת מהשפעות החיוב של מעורבות ההורים היא שיפור בביצועים האקדמיים של הילדים. כאשר ההורים מקדישים זמן ומאמץ לעזור לילדים בשיעורים ובשלבי הלמידה שונים, הם מספקים להם את התמיכה הנדרשת להצלחה. בנוסף, מחקרים מראים כי ילדים שזכו למעורבות פעילה של הוריהם בחיי הלימוד גם מתקדמים יותר בשאר תחומי החיים, כמו יכולת התמודדות עם אתגרים ויכולת חברתית.

רשימת יתרונות מעורבות ההורים בבית הספר:

 • שיפור בביצועים האקדמיים של הילדים
 • פיתוח יכולת עצמאות והתמודדות עם אתגרים
 • חיזוק הקשר החברתי והיכולת החברתית
 • הבנת תהליכי הלמידה והעניין בלימודים
 • שיפור ביכולת התמודדות עם לחץ ומתח

דוגמאות מעשיות

בואו נציג כמה דוגמאות מעשיות של השפעת מעורבות ההורים על הצלחת הילדים בבית הספר:

דוגמא 1: יעל ושי

יעל ושי הם זוג הורים לתלמיד בן 12. מאז ששי התחיל ללמוד בבית הספר החדש, יעל ושי מתעסקים בצורה פעילה בלימודיו. הם תומכים בו בעזרת שיעורים פרטיים בנושאים שבהם הוא נתקע, מבצעים תרגולים עםו ומנסים להפנות אותו למקורות נוספים לימודיים. בזכות מעורבותם הפעילה, יעל ושי רואים איך ביצועיו של שי משתפרים משמעותית בכל המקצועות, ומתייחסים לכך כהצלחה אישית גדולה.

דוגמא 2: אביב ומיה

אביב הוא אב חד הורי למיה, תלמידה בת ה-10. אביב משקיע המון מאמץ כדי להיות מעורב ולתמוך בלימודים של מיה. אביב עוזר לה בהכנה למבחנים, מבצע עמה תרגולים ומעניק לה כלי למידה נוספים כמו ספרים ומדריכים. השפעת ההורה המעורב מאוד עזרה למיה להעמיק בהבנה של חומרי הלימוד, והיא מרגישה ביטחון רב יותר במהלך הבחינות. בנוסף, הקשר הקרוב של מיה עם אביב תרם לשיפור ביכולת התמודדותה עם לחץ ולמידה בסביבה חדשה.

מחקרים רבים מצביעים על כך שלמעורבות ההורים יש השפעה חיובית משמעותית על הישגי התלמידים בבית הספר. עם זאת, סוג המעורבות ומידתה משפיעים גם הם על תוצאות הלמידה.

סוגי מעורבות הורים

ניתן לחלק את מעורבות ההורים לשני סוגים עיקריים:

 • מעורבות בית ספרית – כוללת השתתפות ההורים בפעילויות בית ספריות כמו אסיפות הורים, ועד הורים, פגישות עם המורים וכדומה.
 • מעורבות ביתית – כוללת פעילויות כמו עזרה בשיעורי בית, מעקב אחר ההתקדמות הלימודית, קריאת ספרים יחד עם הילדים ועוד.

שני סוגי המעורבות חשובים להצלחת התלמידים. עם זאת, מחקרים הראו כי למעורבות ההורים הביתית יש השפעה גדולה יותר על הישגים לימודיים מאשר למעורבות הבית ספרית.

היבטים שונים של מעורבות הורים

קיימים מספר היבטים של מעורבות הורים שנמצאו כבעלי השפעה על הצלחת התלמידים:

 • ציפיות גבוהות – כאשר ההורים מציבים ציפיות גבוהות בפני ילדיהם, הדבר מעודד אותם להצליח יותר.
 • עניין בלמידה – כאשר ההורים מראים עניין בחומר הלימודי ובהתקדמות, זה תורם למוטיבציה של הילדים.
 • תקשורת עם בית הספר – תקשורת סדירה עם המורים מסייעת להורים לעקוב אחר התקדמות ילדיהם.
 • מתן תמיכה רגשית – תמיכה רגשית ועידוד מצד ההורים תורמים לביטחון העצמי והמוטיבציה של התלמידים.

השפעת סגנונות הורות שונים

סגנונות ההורות השונים משפיעים אף הם על אופי ומידת מעורבות ההורים ועל הצלחת ילדיהם:

 • הורות סמכותית – מאופיינת בהצבת גבולות ברורים אך הוגנים ושימת דגש על עידוד עצמאות. נמצאה כתורמת להצלחה לימודית.
 • הורות מפנקת – מאופיינת במעורבות יתר של ההורים בחיי הילדים. נמצאה כפוגעת בעצמאות ובהישגים הלימודיים.
 • הורות סמכותנית – מאופיינת בקביעת כללים נוקשים וענישה קשה. נמצאה כפוגעת בביטחון העצמי ובהישגים.

השפעה על תחומי לימוד שונים

מידת ההשפעה של מעורבות ההורים משתנה בין תחומי הלימוד השונים:

 • מתמטיקה – נמצא קשר חזק במיוחד בין מעורבות הורים להישגים במתמטיקה.
 • קריאה – מעורבות הורים בקריאת ספרים תורמת משמעותית לרמת הקריאה והבנת הנקרא.
 • מדעים – סיוע בשיעורי בית והדגמה של סקרנות אינטלקטואלית תורמים להישגים.

כמו כן, נמצא כי למעורבות ההורים יש השפעה רבה יותר על הישגיהם של תלמידים צעירים יותר (בית ספר יסודי) לעומת מתבגרים.

הבדלים על פי רקע חברתי-כלכלי

קיימים הבדלים בהשפעת המעורבות גם בהתאם לרקע החברתי-כלכלי של המשפחה:

 • בקרב משפחות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מעורבות ההורים תורמת פחות להצלחה היחסית כיוון שקיימים משאבים רבים יותר גם כך.
 • בקרב משפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, מעורבות ההורים קריטית ביותר לסיכויי ההצלחה של הילדים.

לפיכך, חשוב במיוחד לעודד מעורבות הורים בקרב אוכלוסיות מוחלשות, על מנת לצמצם פערים לימודיים הנובעים מרקע סוציו-אקונומי.

אתגרים בהגברת המעורבות

על אף היתרונות הרבים של מעורבות הורים בחינוך ילדיהם, קיימים אתגרים רבים בהגברת רמות המעורבות, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות:

 • חסמי זמן וכסף אצל הורים עובדים
 • תחושות של תסכול וחוסר אונים של הורים מרקע סוציו-אקונומי נמוך
 • פערי שפה ותרבות בין הורים מהגרים לבין מערכת החינוך
 • חוסר אמון בהורים כלפי מערכת החינוך

לפיכך, על בתי הספר ומערכת החינוך לפתח דרכים יצירתיות להתגבר על מכשולים אלה ולסייע להורים מכל הרקעים להיות מעורבים באופן פעיל וחיובי בחיים הבית-ספריים של ילדיהם.

הורים מוכנים - ילדים מצליחים
הורים מוכנים – ילדים מצליחים

מסקנה

מעורבות ההורים בחיי הילדים בבית הספר משפיעה ישירות על הצלחתם האקדמית והחברתית. ככל שההורים מעורבים יותר פעילות ותומכים בלימודים של הילדים, הם מעניקים להם את הכלים הנדרשים להצלחה. דרך מעורבות פעילה ותמיכה ההורית, ילדים יכולים לפתח יכולות אקדמיות, חברתיות ורגשיות שיסייעו להם להצליח לאורך כל דרכם הלימודית.

למידע נוסף על הדרכת הורים

שאלות ותשובות בנושא

כן, מחקרים מראים שהמעורבות של ההורים בחינוך הילדים משפיעה באופן חיובי על הצלחתם האקדמית והחברתית בבית הספר.
ההורים יכולים להיות מעורבים באופן פעיל בחיי הילדים שלהם, הם יכולים לשאול על היום שלהם, לחזור על החומרים שנלמדו, לעזור בכתיבת שיעורי הבית ואף להשתתף בפעילויות של בית הספר.
חוסר המעורבות של ההורים יכול להוביל להתחשמלות של הילדים מהלימודים, לחוסר מוטיבציה או לבעיות התנהגותיות. הילדים שההורים שלהם אינם מעורבים בחינוך שלהם עשויים להרגיש שהלימודים אינם חשובים וכתוצאה מכך ייכשלו יותר בבית הספר.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים במגזין
מחשבונים

מחשבון שכר

פרטים אישיים מצב משפחתי: רווקנשוי מספר ילדים: פרטי תלוש משכורת משכורת בסיסית: תוספות שונות: שווי רכב צמוד: תוצאות שכר ברוטו: שכר נטו: מחשבון שכר ברוכים

מחשבונים

מחשבון שכר ברוטו

שכר ברוטו: חשב שכר נטו פירוט חישוב: ביטוח לאומי: מס בריאות: מס הכנסה: סה"כ ניכויים: שכר נטו: מחשבון שכר ברוטו ברוכים הבאים למאמר על מחשבון

מחשבונים

מחשבון קלוריות

מחשבון קלוריות מתקדם בחר קטגוריהפירותירקותמוצרי חלבבשר בחר מאכל חשב מחשבון קלוריות ברוכים הבאים למאמר המציג את מחשבון הקלוריות! מחשבון קלוריות: לדעת את ערך הקלוריות של