Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון אחוזים

מחשבון אחוזים

כמה שווים X% מתוך מספר:כמה אחוזים מייצג סכום מתוך סכום:אם X% = סכום, כמה זה 100%:מחשבון אחוזים

מבוא

מחשבון אחוזים הוא כלי חשוב בחיי היום-יום שלנו. בעזרתו, אנו יכולים לחשב כמה חלקים מתוך כמה מהם מהווים כמה אחוזים מתוך הכל. מושג האחוזים מופיע בהרבה תחומים שונים כמו מתמטיקה, כלכלה, סטטיסטיקה ועסקים, ולכן יש לנו צורך בכלי חשוב כזה כדי להקל עלינו לבצע חישובים מורכבים. במאמר זה נראה כיצד להשתמש במחשבון אחוזים ונציג מספר דוגמאות כדי להבין טוב יותר את השימושים השונים שלו.

כלי לחישוב אחוזים
כלי לחישוב אחוזים

רעיונות עיקריים

 • אחוזים: אחוז הוא שיעור או יחס של חלק מתוך הכל, מובטח באחוזים (%).
 • מחשבון אחוזים: כלי המחשבון מאפשר לנו לבצע חישובים עם אחוזים בצורה נוחה ומהירה.
 • חישוב אחוזים: כאשר אנחנו רוצים לחשב חלק מתוך הכל באחוזים, אנו משתמשים בנוסחת האחוזים הבסיסית: חלק / הכל * 100.

דוגמאות לשימוש במחשבון אחוזים

בחלק זה נראה מספר דוגמאות שימושיות של מחשבון אחוזים ואיך לבצע חישובים באמצעותו.

דוגמה 1: חישוב האחוז המוחלט

נניח שיש לנו 100 תפקידים בחברה ו-20 מתוכם הם עובדים עם תואר אקדמאי. כדי לחשב את האחוז המוחלט של העובדים עם תואר אקדמאי מתוך כל התפקידים, נשתמש בנוסחה הבסיסית: חלק / הכל * 100. לפי המידע שנתנו, נקבל:

חלק הכל אחוזים
20 100 20%

לכן, 20% מתוך כל התפקידים בחברה הם עובדים עם תואר אקדמאי.

דוגמה 2: חישוב האחוז בין שני מספרים

נניח שמחיר הנמוך ביותר למוצר מסוים הוא 50 ש"ח והמחיר הגבוה ביותר הוא 100 ש"ח. אם אנחנו רוצים לחשב את האחוז בין המחירים הללו, נשתמש בפורמולה נוספת: (מחיר הגבוה – מחיר הנמוך) / מחיר הנמוך * 100. בדוגמנו, נקבל:

מחיר הנמוך ביותר מחיר הגבוה ביותר מחיר הגבוה – מחיר הנמוך אחוזים
50 ש"ח 100 ש"ח 50 ש"ח 100%

לכן, המחיר הגבוה כפי שמופיע בדוגמה הוא 100% יקר יותר מהמחיר הנמוך.

מקרים מעשיים

בחלק זה נציג מספר מקרים מעשיים שבהם מחשבון אחוזים יכול להיות שימושי.

מקרה 1: הכנסות והוצאות

נניח שבחברה מסוימת, ההכנסות לחודש האחרון היו 50,000 ₪ וההוצאות היו 40,000 ₪. כדי לחשב את הרווחיות המוחלטת, אנו צריכים לחשב את ההפרש בין ההכנסות וההוצאות, ולהציג את התוצאה כאחוז מההכנסות. בדוגמנו, הרווחים המוחלטים הם 50,000 ₪ – 40,000 ₪ = 10,000 ₪. על מנת להציג זאת כאחוז מההכנסות, נחלק בהכנסות ונכפיל ב-100:

הכנסות הוצאות רווחים המוחלטים רווחיות (באחוזים)
50,000 ₪ 40,000 ₪ 10,000 ₪ 20%

לכן, הרווחים בחברה זו מהווים 20% מההכנסות.

מקרה 2: ציון במבחן

נניח שתלמיד מתקשה במבחן ומקבל רק 65 נקודות מתוך 100. כדי לחשב מהו הציון שלו באחוזים, יש לחשב את היחס בין מספר הנקודות שהתלמיד קיבל לבין המקסימום האפשרי, ולהציג את התוצאה כאחוז. בדוגמנו, הציון באחוזים הוא 65 / 100 * 100 = 65%.

הגדרת אחוזים ושימושיהם

אחוז הוא יחס של חלק לשלם. לדוגמה, אם יש לי 100 שקלים ואני נותן 10 שקלים לצדקה, הרי שנתתי 10% מסך הכסף שהיה לי. אחוזים משמשים אותנו בהרבה תחומים בחיי היום-יום:

 • מחירים בחנויות – הנחות ועליות מחירים מצוינות באחוזים
 • מיסים והיטלים
 • ריבית בבנקים
 • סטטיסטיקה וניתוח נתונים
 • מבחנים וציונים בבית הספר

כדי לחשב אחוזים יש צורך להבין כמה מושגי יסוד:

השלם

זוהי כמות הפריטים המקורית שאליה מתייחס האחוז. לדוגמה, אם יש לי 100 שקלים, ה-100 שקלים הם "השלם".

חלק

זוהי כמות מסוימת מ"השלם" שרוצים לחשב לגביה את האחוז. לדוגמה, ה-10 שקלים שנתתי לצדקה הם "החלק".

שיעור

השיעור מציין מהו חלק באחוזים ביחס לשלם. בדוגמה שלנו, 10 שקלים הם 10% מ-100 שקלים.כעת נבין כיצד משתמשים במחשבון אחוזים כדי לפתור בעיות שונות.

חישוב אחוז מתוך שלם ידוע

זהו המקרה הפשוט ביותר של חישוב אחוזים. יש לנו שלם ידוע, וחלק ידוע, ואנו רוצים למצוא מהו האחוז שמהווה החלק מתוך השלם.

דוגמה

בכיתה יש 30 תלמידים. 8 תלמידים נעדרו היום מהלימודים. מה אחוז הנעדרים?פתרון:השלם הוא 30 (מספר התלמידים בכיתה). החלק הוא 8 (מספר הנעדרים).מחשבים: (החלק / השלם) x 100 = (8/30) x 100 = 0.2667 x 100 = 26.67%אחוז הנעדרים הוא 26.67%

נוסחה

אחוז = (חלק / שלם) x 100

חישוב החלק כשהאחוז ידוע

פה אנחנו מקבלים מצב הפוך – יש לנו שלם ידוע ואחוז ידוע, ואנו רוצים למצוא מהו החלק במספרים מוחלטים.

דוגמה

אוכלוסיית מדינת ישראל מונה 8.5 מיליון תושבים. מהו מספר התושבים שמהווים 12% מאוכלוסיית ישראל? פתרון:השלם הוא 8,500,000 (אוכלוסיית ישראל).האחוז הוא 12% הופכים את האחוז לשבר עשרוני ומחשבים:(השלם x האחוז) / 100 = (8,500,000 x 0.12) / 100 = 1,020,000כלומר 12% מאוכלוסיית ישראל הם 1,020,000 תושבים.

נוסחה

חלק = (שלם x אחוז) / 100

חישוב השלם כשהחלק והאחוז ידועים

כאן אנחנו יודעים מהו החלק במספרים מוחלטים ומהו אחוז החלק מתוך השלם, ורוצים לדעת מהו השלם.

דוגמה

20% ממספר מסוים הם 150. מהו המספר המקורי?פיתרון: נתון החלק: 150נתון האחוז: 20%הופכים את האחוז לשבר עשרוני ומחשבים: שלם = חלק / (אחוז / 100) = 150 / (0.2) = 150 / 0.2 = 750המספר המקורי הוא 750.

נוסחה

שלם = חלק / (אחוז/100)

חישוב אחוז שינוי

אחוז שינוי מראה כמה אחוזים עלה או ירד ערך מסוים ביחס לערך ההתחלתי שלו.

דוגמה

מחירו של מוצר מסוים היה תחילה 400 שקלים. המחיר ירד ב-10% ועומד כעת על 360 שקלים. מהו אחוז השינוי במחיר?פיתרון:ערך התחלתי: 400 ש"ח ערך נוכחי: 360 ש"חמחשבים את ההפרש: 400 – 360 = 40 ש"חמחשבים אחוז שינוי:(הפרש / ערך התחלתי) x 100 = (40 / 400) x 100 = 0.1 x 100 = 10%כלומר המחיר ירד ב-10%.

נוסחה

אחוז שינוי = (הפרש בין הערכים / ערך התחלתי) x 100

חישוב שיעורים מורכבים

עד כה ראינו דוגמאות פשוטות לחישוב אחוז אחד. אך לעיתים יש מצבים מורכבים יותר הכוללים מספר שיעורים שונים שצריך לשלב.המחשבון מאפשר לבצע פעולות מתמטיות על אחוזים:

 • חיבור אחוזים
 • חיסור אחוזים
 • כפל אחוזים
 • חילוק אחוזים

וכך ניתן לפתור בעיות מורכבות יותר.

דוגמה

מוצר מסוים עבר התייקרות של 20%, ולאחר מכן הנחה של 10% מהמחיר החדש. מהו אחוז השינוי הכולל במחיר ביחס למחיר המקורי? פיתרון:

 1. עלייה של 20% שקולה לכפל את המחיר ב-1.2 (100% + 20% נוספים)
 2. הנחה של 10% שקולה להכפיל את המחיר ב-0.9 (100% פחות 10%)
 3. מכפילים: 1.2 x 0.9 = 1.08
 4. המחיר הסופי גבוה ב-8% מהמחיר המקורי (1.08 פחות 100%)

אם כן, אחוז השינוי הכולל הוא עלייה של 8% במחיר.

מחשבון אחוזים מקוון

אחרי שהבנו מהם אחוזים ואיך משתמשים בהם לחישובים, נראה כיצד מחשבון אחוזים יכול לסייע לנו.קיימים היום כלים רבים לחישוב אחוזים אונליין, החל ממחשבונים בסיסיים ועד כלים מתקדמים עם אפשרויות רבות. השימוש במחשבון אחוזים מקוון מקל ומזרז מאוד חישובים מורכבים של אחוזים.

יתרונות השימוש במחשבון אחוזים אונליין

 • חוסך זמן ומאמץ בביצוע חישובים ידניים
 • מונע טעויות חישוב הנפוצות בחישובי אחוזים
 • מאפשר לבדוק ולוודא תוצאות
 • פשוט ונוח לשימוש מכל מחשב או טלפון נייד
 • חסכוני – אין צורך לרכוש תוכנות ייעודיות

מחשבוני אחוזים פופולריים

כמו כן, ניתן למצוא מחשבוני אחוזים מובנים בתוכנות פופולריות כמו Excel ו-Google Sheets.

סיכום

אחוזים הם כלי נפוץ ושימושי מאוד לביטוי יחס ושיעור בין חלקים שונים. כדי להשתמש באחוזים לחישובים נדרשת הבנה של המושגים הבסיסיים כגון השלם, החלק והשיעור עצמו.מחשבון אחוזים, בין אם מקוון או כחלק מתוכנה, מאפשר לנו לבצע חישובי אחוזים בקלות, במהירות ובדיוק רב. ניתן למצוא מחשבונים בסיסיים ועד כלים מתקדמים עם יכולות נוספות. על ידי הבנת העקרונות של אחוזים ושילוב מחשבון נוח, תהליך קבלת ההחלטות שלנו יכול להשתפר משמעותית.

מחשבון אחוזים - כלי לחישוב יחסים ושימושיות
מחשבון אחוזים – כלי לחישוב יחסים ושימושיות

מסקנה

מחשבון אחוזים הוא כלי חשוב ונפוץ בחיי היום-יום שלנו. בעזרתו, אנחנו יכולים לבצע חישובים עם אחוזים בצורה נוחה ומהירה. השימוש במחשבון אחוזים יכול לסייע לנו בחישובים כגון חלוקת חלק על הכל לפי אחוז מסוים, חישוב הפרשים בין שני מספרים והצגתם כאחוזים ועוד. הכלי הזה מועיל בעיקר במתמטיקה, כלכלה, סטטיסטיקה ועסקים, ולכן חשוב להבין את שימושיו ולדעת להשתמש בו בצורה נכונה.

שאלות ותשובות בנושא

מחשבון אחוזים הוא כלי שמשמש לחישוב כמות האחוזים ממספר מסוים מתוך הכמות המקורית. הוא נמצא בשימוש רחב בתחום המתמטיקה, הפיננסים והסטטיסטיקה.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים במגזין
מחשבונים

מחשבון מעמ

מה יש לי ביד? סכום (נקי)מע"מסכום כולל מע"מ ערך: אחוז המע"מ: 17%25%שליש45%שני שליש חשב תוצאות: סכום: – מע"מ: – סכום + מע"מ: – מבוא מחשבון

מחשבונים

מחשבון טרינום

מקדם a: מקדם b: מקדם c: פתור משוואה ריבועית פתרון: מחשבון טרינום מבוא מחשבון טרינום הוא כלי מתמטי שמשמש לפתור משוואות טריגונומטריות ובעיקר מחשבון זוויות,

לבית

טיפים לטיפוח דגים באקווריום ביתי

בידור וטיפוח דגי האקווריום הפך לתחביב פופולרי במיוחד בקרב חובבי החיות. האקווריום הביתי מספק לחיות הנוי ולעין לכל בית, ולמעשה, עם טיפוח נכון של הדגים

מחשבונים

מחשבון הריון

תאריך המחזור האחרון: חשב מחשבון הריון ברוכים הבאים למאמר "מחשבון הריון". במאמר זה, נתחיל לעסוק במחשבון הריון וכיצד הוא יכול לעזור לך לחשב את מועד